Pogoji poslovanja

1. UVODNE DOLOČBE

(1) Vse ponudbe, prodajne pogodbe, dobave in storitve, narejene na podlagi povpraševanj naših kupcev, urejajo ti splošni prodajni pogoji (SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI).

(2) Ponudba naših izdelkov je namenjena predvsem poslovnim kupcem, pa tudi potrošnikom. Za namene teh SPLOŠNIH PRODAJNIH POGOJEV je (i) „poslovni kupec“ podjetje, za katerega se šteje pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost (3. odst. 1. čl. Zakona o varstvu potrošnikov, ZVPot) in (ii) „potrošnik“ fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti (2. odst. 1. člena ZVPot).

(3) Ponudba naših izdelkov končnim uporabnikom je namenjena prodaji na ozemlju Republike Slovenije.

(4) Splošni pogoji poslovanja kupca ne veljajo, ne glede na to, ali jim v določenem primeru izrecno ugovarjamo ali ne.

(5 V primeru, če s kupcem sklenemo izrecni pisni dogovor, ki posamezne pravice in obveznosti urejajo drugače kot ti SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI, to ne vpliva na veljavnost ostalih določb teh SPLOŠNIH PRODAJNIH POGOJEV.

(6) Ti SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI so objavljeni na naši spletni strani https://top-grip.si/prodajni-pogoji/, prav tako pa so dostopni v našem prodajnem prostoru.

2. PONUDBE IN NAROČILA

(1) Kupcu pripravimo ponudbo glede na specifikacijo izdelka v povpraševanju kupca.

(2) Pogoje iz ponudbe ali predračuna zagotavljamo v času veljavnosti ponudbe ali predračuna.

(3) Izdelki niso vedno izdelani vnaprej in jih nimamo vedno na zalogi, saj jih izdelujemo na podlagi kupčeve osebne izbire oziroma odločitve v skladu s paleto možnih lastnosti ponujenih izdelkov. Vzorci ali modeli na naši spletni strani ali v katalogu služijo kot obvestilo.

(4) Izdelki so izdelani po navodilih kupca in prilagojeno njegovim potrebam, zato kupec – potrošnik v tem primeru nima pravice do odstopa od pogodbe brez razloga po naši potrditvi naročila (43. č čl. ZVPot), poslovni kupec pa po naši potrditvi naročila oziroma sklenitvi prodajne pogodbe nima pravice do preklica ali spremembe naročila.

3. CENE IN PLAČILO

(1) Cene so določene s ponudbo v času veljavnosti ponudbe ali pogodbo.

(2) Cene izdelkov so navedene v evrih in vključujejo davek na dodano vrednost (DDV).

(3) Če ni dogovorjeno drugače, mora kupec plačati izdelke po predračunu na transakcijski račun našega podjetja.

(4) Dostava, vnos in montaža izdelkov na območju Republike Slovenije je za kupca brezplačna.

(5) V primeru zamude s plačilom si pridržujemo pravico kupcu zaračunati zakonske zamudne obresti in vse stroške, ki nastanejo v zvezi z opominjanjem in izterjavo.

4. DOBAVNI ROK, DOSTAVA IN DELNA DOBAVA

(1) V ponudbi, ki jo pripravimo na podlagi kupčevega povpraševanja, določimo možni dobavni rok, ki je odvisen od iskanega artikla.

(2) Dobavni rok, ki smo ga določili v ponudbi ali smo se zanj pisno drugače dogovorili, začne teči (a) po prejemu celotne kupnine (vključno z DDV), če je dogovorjeno predplačilo, ali (b) po sklenitvi prodajne pogodbe, če je s pogodbo dogovorjeno plačilo po dobavi.

(3) Izdelke dostavljamo na območju Republike Slovenije.

(4) Kupec je dolžan prevzeti izdelke ob dogovorjenem času za dostavo. V primeru kupčeve zamude pri prevzemu izdelkov, preide nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja izdelkov na kupca z dnem, ko je prišel v zamudo.

(5) Če je kupec z istim naročilom kupil več izdelkov, ki jih je mogoče uporabiti ločeno, jih lahko dobavimo v ločenih dostavah. To ne vpliva na pravice kupca v zvezi s pravočasno in pravilno dostavo.

5. PRIDRŽEK LASTNINSKE PRAVICE IN NADALJNJA PRODAJA

(1) Izdelki, izročeni kupcu, ostanejo v naši lasti, dokler kupec ne plača celotne kupnine (vključno s pripadajočim DDV). Kupec pridobi lastninsko pravico na izročenih izdelkih s plačilom kupnine.

(2) Kupec do plačila kupnine z izročenimi izdelki ne sme razpolagati kot lastnik v smislu njihove nadaljnje prodaje, dajanjem v najem ali drugačne odtujitve ali obremenitve, razen na podlagi našega predhodnega pisnega soglasja, v nasprotnem primeru lahko od kupca zahtevamo plačilo odškodnine.

(3) Kupec mora z izdelki, glede katerih si pridržujemo lastninsko pravico, ravnati skrbno.

(4) Kupec je dolžan tretje osebe (kot npr. kupčeve upnike in izvršitelje) opozoriti na naš pridržek lastninske pravice in nas nemudoma obvestiti o morebitnih zahtevkih tretjih, da nam omogoči uveljavitev naših pravic.

(5) Če kupnina ni plačana, lahko z odstopom od pogodbe zahtevamo vračilo izročenih izdelkov.

6. REKLAMACIJA V PRIMERU STVARNE NAPAKE IN GARANCIJA

(1) Odgovorni smo za morebitne stvarne napake izdelka v skladu z veljavnimi predpisi. Ne odgovarjamo za napake in morebitno nastalo škodo, ki nastane ob nepravilni uporabi in vzdrževanju izdelka.

(2) Kupec je dolžan takoj, ko je to mogoče, izdelek skrbno pregledati.

(3) Poslovni kupec, ki nas je o stvarni napaki izdelka pravočasno in pravilno obvestil, bo imel pravico, da mu izročimo drug izdelek brez napake, če se napake ne bo dalo odpraviti. V primeru, da se napake ne bo dalo odpraviti ali pa da poslovnemu kupcu ne moremo izročiti drugega izdelka brez napake, bo imel poslovni kupec pravico zahtevati znižanje kupnine ali odstopiti od pogodbe. Glede uveljavljanja stvarnih napak za kupca – potrošnika se neposredno uporabljajo določila Zakona o varstvu potrošnikov

(4) Za naše izdelke dajemo tudi garancijo, da bo izdelek pravilno deloval 24 mesecev od dneva prodaje. Garancija na oblazinjenje je 12 mesecev od dneva prodaje.

(5) V času za katerega velja garancija, bomo nosili stroške za odpravo okvar, ki bi nastale ob normalni uporabi, ter stroške za prenos oziroma prevoz izdelkov zaradi odpravljanja okvar. Kupec nam mora opisno sporočiti okvaro, ki spada pod garancijo, in omogočiti, da izdelek pregledamo. Garancija velja z originalnim računom.

(6) Kupec mora izdelke uporabljati kot dober gospodar in v skladu z navodili za uporabo. Garancija ne velja, če kupec ni ravnal po navodilih za uporabo izdelka, če v izdelek posega oseba, ki za to ni pooblaščena, če kupec nestrokovno ali malomarno ravna z izdelkom, če so bili v izdelek vgrajeni neoriginalni deli ali če so okvare povzročene pri transportu po izročitvi izdelka kupcu. Okvare v garancijskem roku bodo odpravljene v 45 dneh, v nasprotnem primeru se obvezujemo, da bomo kupcu izdelek zamenjali z novim.

7. ODGOVORNOST

(1) Ne odgovarjamo za škodo, ki bi nastala kupcu kot posledica kupčevih zamud pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti ali zaradi nepravilnih ali netočnih podatkov, specifikacij oziroma informacij, ki jih je posredoval kupec.

(2) Ne odgovarjamo za škodo, ki nastane, če se izdelek ne uporablja v skladu z navodili ali v skladu s predvideno rabo.

(3) Ne odgovarjamo zaradi nemožnosti izpolnitve zaradi višje sile, ukrepov državnih organov ali drugih dogodkov, ki jih ni mogoče preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti (t. j. okoliščin, na katere ne moremo vplivati).

8. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

(1) Hranimo in obdelujemo zgolj podatke, ki so potrebni za izpolnitev naročila, v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja. Podrobnosti so določene v Politiki zasebnosti, ki je dostopna na naši spletni strani https://top-grip.si/pogoji-poslovanja/.

9. POTROŠNIŠKI SPORI, VELJAVNO PRAVO IN PRISTOJNA SODIŠČA

(1) Kupec – potrošnik ima možnost, da v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov v primeru težav pri podjetju sproži pritožbeni postopek. Pritožbo kupec – potrošnik pošlje na e-naslov info@top-grip.si. Morebitno pritožbo kupca – potrošnika bomo obravnavali hitro in vam odgovor posredovali najpozneje v 8 dneh po njenem prejemu.

(2) Ne priznavamo nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Spletno platformo Evropsko komisije za spletno reševanje sporov najdete na naslednji povezavi: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

(3) V zvezi s pogodbenim razmerjem s kupcem in temi SPLOŠNIMI PRODAJNIMI POGOJI se uporablja pravo Republike Slovenije, skladno s katerim se bodo pogodbena razmerja in SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI tudi razlagali.

(4) Za razmerja med pogodbenima strankama, ki niso urejena z naročilom oz. prodajno pogodbo in temi SPLOŠNI PRODAJNIMI POGOJI, veljajo določila Obligacijskega zakonika oziroma v primeru, da je kupec potrošnik, tudi določila Zakona o varstvu potrošnikov. Če posamezna določba SPLOŠNIH PRODAJNIH POGOJEV ni v skladu z določili Zakona o varstvu potrošnikov, se za razmerja s kupcem – potrošnikom uporabijo določila Zakon o varstvu potrošnikov.

(5) Konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (CISG) se za razmerja med pogodbenima strankama ne uporablja.

TOP GRIP d.o.o.

Ljubljana, dne 7.11.2022